Thursday, April 16, 2015

坐禅品第五(2)

六祖再开示大众说:
“ 善知识!什么叫做「坐禅」呢? 顿教法门中,一切自在而无障碍。在外对一切善恶境界不起心念,这就称为「坐」;在内能体会到自己的真如佛性是永不动摇的,这才叫「禅」。

善知识!什么叫做「禅定」呢?外在任何事相永远都不会干扰自己就叫「禅」;内心永远平和不纷乱就是「定」。如果执着於外在事相,内心就会纷乱;若在外境不著相,心就不乱。

人的本性原是自净自定的,只因为遇境时即思量此境,所以内心就乱了。如果能在外边见一切境界而心里不乱的话,这才是真正的「定」。


善知识!外离诸相就是禅,内心不乱就是定,外边有禅, 内里有定,这就是真正的「禅定」。《菩萨戒经》说:「我本性元自清净。」
善知识!在每一念中,去体会自己的本性原本的清净,自己修持、自己实行,自然就可成就佛道了。”


论议:
为什么要修禅定?因为六根对六尘时时刻刻生取舍,心就会散乱颠倒,就不定了。所以,外离相,六根远离外面的所有境界。所谓远离,就是不攀缘。如果只有身远离,心没有远离,心还是会乱,还是会不定。所以不但在事上远离尘境,远离尘嚣,而且心当中还要看破,放下。能够看破和放下,自然内心就不乱。在维摩经上说:即刻豁然贯通,明白自己的本心。梵網经说:我本来的自性,原是清净的。

有些人认为既然本性原自清净,应该人人都成佛了,为何还要修行?「本性原自清净」,是让众人产生信心。一般人缺乏自信,不了解自己,只懂得往外面追逐念心,舍本求末。佛经记载,如「舍父逃逝」,不知道自己家里有一座宝山,而始终在外面东寻西找,有如乞丐一般。


4 comments:

 1. 不受外界影響,真要下功夫

  ReplyDelete
  Replies
  1. 可以学下嗰三只马骝,唔听、唔睇、唔讲咯!

   Delete
 2. 不可以,我静坐不到1妙就tak boleh了!

  ReplyDelete

结论:没事别往洞穴走

清莱Tham Luang Nang Non Cave,结构复杂又神秘,“野猪”少年齐探洞,忘了雨季早降临。 寻幽完毕转身望,眼前全是水汪汪,教练学生觅出路,越走越深入穴腹。 搜救队伍齐出动,洞穴曲折又狭窄,暗无天日水混浊,救援工程难上难。  困难恶劣环境下,众...